Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Το χάραγμα του Αντίχριστου - Συμβολισμός και σκοπιμότητα

Το χάραγμα του Αντίχριστου - Συμβολισμός και σκοπιμότητα

Η επιλογή της δεξιάς χειρός και του μετώπου ως σημείων χάραξης – Συμβολισμός και σκοπιμότητα
Το χάραγμα του Αντίχριστου δεν θα δίνεται, τυχαία, σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος αλλά, αποκλειστικά και μόνο, στο δεξί χέρι και το μέτωπο. Αν υπήρχε η περίπτωση να σφραγίζεται το χάραγμα του Αντίχριστου σε οποιοδήποτε μέλος του σώματος, θα γινόταν και πιο εύκολα αποδεκτό.
Όμως, ο Αντίχριστος θα χαράσσει μόνο στο μέτωπο και το δεξί χέρι. Η επιλογή αυτών των μελών ως σημείων χάραξης δεν θα είναι τυχαία αλλά θα αποσκοπεί στο να προκαλέσει την αδυναμία του ανθρώπου να σφραγίσει με το σημείο του τιμίου Σταυρού το μέτωπό του ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του σώματός του. Ο Σατανάς γνωρίζει ότι η σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού καταλύει όλη τη δύναμή του.
Γι’ αυτό και θα επιλέξει να χαράξει με το άθλιο όνομα του Αντίχριστου την δεξιά χείρα του ανθρώπου. Διότι αυτή, ακριβώς, είναι που σφραγίζει με το σημείο του Σταυρού όλα τα υπόλοιπα μέλη του ανθρωπίνου σώματος. Κάθε άνθρωπος, λοιπόν, που θα δέχεται το χάραγμα του Αντίχριστου, δεν θα έχει εξουσία να σχηματίσει, πλέον, με το δεξί του χέρι το σημείο του Σταυρού ή το Άγιο Όνομα του Κυρίου.
Μ’ αυτό τον τρόπο ο Σατανάς θα επιχειρήσει να εκμηδενίσει το ενδεχόμενο μετανοίας αυτών που θα λάβουν το χάραγμά του. Η χάραξη στο μέτωπο, πάλι, θα αποσκοπεί στο να ακυρωθεί η Θεία Χάρη απ’ το μέτωπο που « ὥσπερ λυχνία, βαστάζει λύχνον φωτός, τὸ σημεῖον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἐν τῷ ὕψει ».
Στην ευρύτερη χριστιανική γραμματεία αυτές οι απόψεις αναπτύσσονται περισσότερο. Οι Ανδρέας Καισαρείας και Αρέθας Καισαρείας τονίζουν πως η χάραξη του χαράγματος του Αντίχριστου στα συγκεκριμένα μέλη του ανθρωπίνου σώματος θα έχει και συμβολικό χαρακτήρα. Θα δηλώνει την υποταγή και υπαγωγή της λογικής δυνάμεως αλλά και της πρακτικής ενέργειας του ανθρώπου στον Αντίχριστο· την αφιέρωση των νοητικών και πρακτικών του δυνάμεων στη λατρεία του θηρίου· την δια λόγων και έργων προσκύνησή του και την διακήρυξη της θεϊκής ιδιότητάς του· την εγχάραξη του ατίμου ονόματος του Αντίχριστου ως τιμίου στις καρδιές των ανθρώπων που θα λάβουν το χάραγμα.
Τονίζονται, επίσης, τα πρακτικά αποτελέσματα του χαράγματος. Όπως, χαρακτηριστικά, σημειώνει ο Αρέθας, η εγχάραξη του ολεθρίου ονόματος του Αντίχριστου θα είναι αντίθετη σε κάθε τι το αγαθό.
Το χάραγμα στο δεξί χέρι θα έχει ως συνέπεια την εκκοπή της ενέργειας των αγαθών έργων· τη στέρηση της δυνατότητας επιτέλεσης αγαθών πράξεων· την εκκοπή της δύναμης που κινεί τον άνθρωπο να ενεργήσει το αγαθό.
Και το χάραγμα στο μέτωπο θα έχει ως συνέπεια τον σκοτασμό των πνευματικών οφθαλμών και του νοός, ώστε ο δεχόμενος το χάραγμα να μην πορεύεται φωτισμένος τον δρόμο του φωτός και της ευσεβείας αλλά να υποστηρίζει με θρασύτητα την πλάνη και το σκότος.
( Απόσπασμα – χωρίς τις υποσημειώσεις – από το βιβλίο του Βασιλείου Ταμιωλάκη Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ )Το χάραγμα του Αντίχριστου - Συμβολισμός και σκοπιμότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια: