Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

Το σατανικό κείνμενο της νεοταξικής διακυβέρνησης Πάπα και Πατριάρχη

Το σατανικό κείνμενο της νεοταξικής διακυβέρνησης Πάπα και Πατριάρχη


Με μια υπογραφή κοινής δήλωσης για χριστιανικό διάλογο, ολοκληρώθηκε η ιστορική επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου. Πίσω όμως από το κοινό αυτό ανακοινωθέν, κρυβεται κάτι πολύ βρώμικο και σατανικό, το οποίο η Αθέατη γνώση θα σας αναλύσει στο παρακάτω κείμενο.

Ἡμεῖς, ὁ Πάπας Φραγκίσκος καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἐκφράζομεν τήν βαθεῖαν πρός τόν Θεόν εὐγνωμοσύνην μας διά τήν δωρεάν τῆς νέας ταύτης συναντήσεώς μας, ἡ ὁποία μᾶς παρέχει τήν δυνατότητα, παρουσίᾳ τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ κλήρου καί τῶν πιστῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, νά ἑορτάσωμεν ἀπό κοινοῦ τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί αὐταδέλφου τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. 

ΣΧΟΛΙΟ: Αυτόν που αναφέρουν ως Θεό οι δύο ηγέτες της εκκλησίας, δεν είναι φυσικά ο Τριαδικός, αλλά ο αποκαλούμενος Μέγας Αρχιτέκτων Του Σύμπαντος. Είναι αυτός ο οποίος προωθεί την κατάργηση της μιας και αληθινής Ορθόδοξης εκκλησίας με τις συντονισμένες συναντήσεις των δυο αυτών εκπροσώπων, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι του Διαβόλου και οχι του Χριστού.

Ἡ μνήμη τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι ἐκήρυξαν τήν καλήν ἀγγελίαν τοῦ Ἐυαγγελίου εἰς τόν κόσμον διά τοῦ κηρύγματος καί τῆς μαρτυρίας τοῦ μαρτυρίου των ἐνισχύει ἐντός ἡμῶν τήν ἐπιθυμίαν νά συνεχίσωμεν τήν κοινήν ἡμῶν πορείαν πρός τήν ὑπέρβασιν, ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ, τῶν ἐμποδίων, τά ὁποῖα μᾶς διαιροῦν.

ΣΧΟΛΙΟ: Εδω μας αναφέρουν, ότι έλαβαν εντολή από τον αρχηγό τους, να έχουν κοινή πορεία, η οποία είναι πλήρως ταυτισμένη με τα ιδεώδη του αφεντικού τους, του Σαμαέλ. Βρισκόμαστε ήδη σε μια εποχή που κοντευεί να ολοκληρωθεί η αποστασία, όποτε αυτοί προσπαθούν μετά μανίας να κάνουν την υπέρβαση, που στην πραγματικότητα σημαίνει να παραβούν, και να ξεπεράσουν τις υποτιθέμενες γελοίες διαφορές γι αυτούς που υπάρχουν και που για τόσους αιώνες μας διαιρούν.

Κατά τήν εὐκαιρίαν τῆς συναντήσεώς μας εἰς Ἱεροσόλυμα τόν παρελθόντα Μάϊον, κατά τήν ὁποίαν ἐμνήσθημεν τοῦ ἱστορικοῦ ἐναγκαλισμοῦ τῶν ἀοιδίμων προκατόχων ἡμῶν Πάπα Παύλου Ϛ' καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ὑπεγράψαμεν κοινήν δήλωσιν. Σήμερον, κατά τήν εὐτυχῆ νέαν ταύτην ἀδελφικήν ἡμῶν συνάντησιν, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐπαναβεβαιώσωμεν τάς κοινάς ἡμῶν προθέσεις καί ἀνησυχίας.

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Πάπας συναντήθηκε με τον Βαρθολομαίο γιατί πρέπει να σταλεί αντιπροσωπεία από όλες τις θρησκείες στα Ιεροσόλυμα , ένα άτομο από την κάθε μια , για τον ναό του Σολομώντα , που μέσα θα στεφθεί σωτήρας του κόσμου ο Αντίχριστος, ο οποίος αυτή την στιγμή που μιλάμε βρίσκεται ανάμεσα μας.

Ἐκφράζομεν τήν εἰλικρινῆ καί σταθεράν ἀποφασιστικότητά μας, ὑπακούοντες εἰς τό θέλημα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά ἐντείνωμεν τάς προσπαθείας μας διά τήν προώθησιν τῆς πλήρους ἑνότητος ὅλων τῶν Χριστιανῶν καί, ὑπεράνω ὅλων, μεταξύ τῶν Καθολικῶν καί τῶν Ὀρθοδόξων.

ΣΧΟΛΙΟ: Η πανθρησκεία, δεν νομίζω ότι υπήρχε, αλλά ούτε και διδάχτηκε ποτέ η ήταν το θέλημα του Κύριου Ιησού Χριστού. Η εκκλησία της νέας εποχής θα χρηματοδοτείται απο την Μητρική εταιρεία (Δημοσθένης Λιακόπουλος Τόμος 27) που θα αναλάβει να «προστατεύει» τους άπορους και τους δυστυχείς, και φυσικά δεν θα έχει ουδεμία σχέση με την εκκλησία του Χριστού μας. Χαίρε Κρόνε, Χαίρε Μολόχ, Χαίρε Βάαλ, θα είναι το σύνθημα που θα αντικαταστήσει το "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με".

Ὡσαύτως, προτιθέμεθα νά στηρίξωμεν τόν θεολογικόν διάλογον, ὁ ὁποῖος ἤρχισεν ἀκριβῶς πρό τριάκοντα πέντε ἐτῶν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου καί τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β' ἐδῶ εἰς τό Φανάριον, καί ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται κατ' αὐτάς μέ τά πλέον δύσκολα ζητήματα, τά ὁποῖα ἐσημάδευσαν τήν ἱστορίαν τῶν διαιρέσεών μας καί ἀπαιτοῦν προσεκτικήν καί λεπτομερῆ μελέτην. Πρός τόν σκοπόν αὐτόν παρέχομεν τήν διαβεβαίωσιν τῆς διαπύρου προσευχῆς μας ὡς Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, ζητοῦντες ἀπό τούς πιστούς μας νά ἑνώσουν τάς προσευχάς των μέ τάς ἰδικάς μας «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ» (Ἰω. ιζ΄, 21).

ΣΧΟΛΙΟ: Τριανταπέντε χρόνια, προσπαθούν επίσημα να διαιρέσουν την Ορθόδοξη εκκλήσία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Τολμούν μάλιστα να ζητούν και από τον Ορθόδοξο λαό να πέσει στην Σατανική τους πλάνη και να προσευχηθούν στον Θεό τους για να εισακούσει τις πανθρησκειακές και εκ του Αντιχρίστου εκπορευόμενες επιθυμίες τους.

Ἐκφράζομεν τήν κοινήν ἡμῶν ἀνησυχίαν διά τήν τρέχουσαν κατάστασιν εἰς τό Ἰράκ, τήν Συρίαν καί ὅλην τήν Μέσην Ἀνατολήν. Εἶμεθα ἡνωμένοι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ μας διά εἰρήνην καί σταθερότητα καί εἰς τήν θέλησιν νά προωθήσωμεν τήν ὑπέρβασιν τῶν συγκρούσεων διά τοῦ διαλόγου καί τῆς καταλλαγῆς. Ἐνῷ ἀναγνωρίζομεν τάς προσπαθείας, αἱ ὁποῖαι ἤδη καταβάλλονται πρός προσφοράν βοηθείας εἰς τήν περιοχήν, συγχρόνως καλοῦμεν ὅλους ὅσοι ἔχουν εὐθύνην διά τάς τύχας τῶν λαῶν νά ἐπιτείνουν τήν δέσμευσίν των ἔναντι τῶν κοινοτήτων αἱ ὁποῖαι ὑποφέρουν, περιλαμβανομένων καί τῶν χριστιανικῶν, καί νά τάς ἐνισχύσουν νά παραμείνουν εἰς τήν χώραν τῆς καταγωγῆς των. Δέν δυνάμεθα νά ἀποδεχθῶμεν μίαν Μέσην Ἀνατολήν χωρίς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ὁμολογοῦν τό Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια. 

ΣΧΟΛΙΟ: Οταν ολοκληρωθεί το σχέδιο τους, αφού έχουν εκμεταλλευτεί για τα καλά τους Ισλαμιστές και με το που θα καθαρίσουν με την Συρία, έρχεται η σειρά της Ιορδανίας η οποία είναι στο στόχαστρό τους και θα την καθαρίσουν με συνοπτικές διαδικάσίες. Στο Ιράκ, οι μαχητές της ISIS ελέγχουν μια έκταση περίπου 90 χλμ. από τα σύνορα της χώρας με την Ιορδανία στη περιοχή Τουραϊμπίλ. Οι Παποβαρθολομέοι δηλώνουν ενωμένοι με την επιθυμία τους για ΕΙΡΗΝΗ και ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ στη μέση ανατολή, μόνο που η ΕΙΡΗΝΗ και η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ που επιθυμούν αυτόι, θα έρθει την στιγμή που οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ θα εισβάλουν στα Ιεροσόλυμα και εφόσον χρειαστεί θα χτυπήσουν τον εβραϊκό στρατό, όπου θα βομβαρδίσουν κατά πάσα πιθανότητα το τέμενος και στη θέση του, αφου κυρήξουν τα Ιεροσόλυμα παγκόσμια πρωτεύουσα ειρήνης, θα μοντάρουν τον τρίτο ναό και θα χρήσουν βασιλέα τον Αντίχριστο. Μια ειρήνη και σταθερότητα που θα στρώσει το κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο και το βασίλειό του στα Ιεροσόλυμα.

Πολλοί ἀπό τούς άδελφούς καί τάς ἀδελφάς μας διώκονται καί ὑπεχρεώθησαν βιαίως νά ἐγκαταλείψουν τάς ἐστίας των. Φαίνεται ὅτι ἀκόμη καί ἡ ἀξία τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἔχει χαθῆ· τό ἀνθρώπινον πρόσωπον δέν ὑπολογίζεται πλέον καί δύναται νά θυσιασθῇ δι᾿ ἄλλους σκοπούς. Καί, τό τραγικώτερον, πάντα ταῦτα συναντοῦν τήν ἀδιαφορίαν τῶν πολλῶν. Ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἅγιος Παῦλος, «εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη, εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη» (Α' Κορ. ιβ΄, 26). Τοῦτο ἀποτελεῖ τόν νόμον τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς, καί μέ τήν ἔννοιαν αὐτήν δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι ὑπάρχει ἐπίσης καί ἕνας οἰκουμενισμός τῆς ὀδύνης. .
Ὅπως ἀκριβῶς τό αἷμα τῶν μαρτύρων ὑπῆρξε τό σπέρμα τῆς δυνάμεως καί ἀναπτύξεως τῆς Ἐκκλησίας, κατά τό ἴδιον τρόπον ἡ συμμετοχή εἰς τάς καθημερινάς θλίψεις ἠμπορεῖ νά ἀποβῇ ἀποτελεσματικόν ὄργανον ἑνότητος. Ἡ τρομερά κατάστασις τῶν χριστιανῶν καί ὅλων ὅσοι ὑποφέρουν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καλεῖ ὄχι μόνον εἰς συνεχῆ προσευχήν, ἀλλά καί εἰς τήν κατάλληλον ἀνταπόκρισιν ἐκ μέρους τῆς διεθνοῦς κοινότητος.

ΣΧΟΛΙΟ: Η Διεθνής κοινότητα, την οποία αποκαλούν οι δύο βασικοί ηγέτες της Πανθρησκείας, απαρτίζεται κατά την πλειοψηφία της από ελεγχόμενα τσιράκια της Λευκής Αδελφότητας, η οποία στο σύνολό της είναι υποταγμένοι στην Νέα τάξη πραγμάτων εκτελώντας τις εντολές που λαμβάνουν με απόλυτη συνέπεια. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Βλαδίμηρος Πούτιν, ο οποίος θα συνεχίσει και τώρα και στο μέλλον να στηρίζει τη Συρία, το Ιράκ και τις υπόλοιπες κυβερνήσεις της περιοχής, οι οποίες μάχονται κατά των ακραίων. Οσο λοιπον υπάρχει η αντίσταση που λέγεται Πούτιν, ο Αντίχριστος θα βρίσκει πάντοτε εμπόδια μπροστά του.

Αἱ σοβαραί προκλήσεις, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει ὁ κόσμος εἰς τήν παροῦσαν κατάστασιν ἀπαιτοῦν τήν ἀλληλεγγύην ὅλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως, καί διά τοῦτο ἀναγνωρίζομεν ὡσαύτως τήν σπουδαιότητα τῆς προωθήσεως ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου μετά τοῦ Ἰσλάμ ἐπί τῇ βάσει ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί φιλίας. Ἐμπνεόμενοι ἀπό κοινάς ἀξίας καί ἐνισχυόμενοι ἀπό γνήσια ἀδελφικά αἰσθήματα, Μουσουλμάνοι καί Χριστιανοί καλοῦνται νά ἐργασθοῦν ἀπό κοινοῦ χάριν τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀξιοπρεπείας καί τῶν δικαιωμάτων κάθε προσώπου, ἰδιαιτέρως εἰς τάς περιοχάς ἐκείνας, ὅπου ἄλλοτε ζοῦσαν ἐπί αἰῶνας μέ εἰρηνικήν συνύπαρξιν, καί ἤδη ὑφίστανται ἀπό κοινοῦ τήν τραγικότητα τῆς φρίκης τοῦ πολέμου.

ΣΧΟΛΙΟ: Σεβασμός και φιλία πρός το Ισλάμ, οχι για να επιλυθούν τα ζητήματα αποκεφαλισμών και βασανισμών των Χριστιανών, αλλά για να προωθήσουν αυτό που τους καίει περισσότερο από όλα, την πανθρησκεία και την ενθρόνιση του Αντιχρίστου. Το σημείο αυτό της διακύρηξης, αν το προσέξετε, θυμίζει έντονα το κείμενο που διάβασε η Αννα Ψαρούδα Μπενάκη στον Κάρολο Παπούλια για το μέλλον της ελλάδος. Οι δηλώσεις που παρουσιάζονται σε παγκόσμια κλίμακα στον τύπο από τις εξέχουσες προσωπικότητες, μοιάζουν σαν να είναι γραμμένες από ενα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ἐπί πλέον, ὡς Χριστιανοί Ἡγέται, καλοῦμεν ὅλους τούς θρησκευτικούς ἡγέτας νά ἐπιδιώξουν καί ἐνισχύσουν τόν διαθρησκειακόν διάλογον καί νά καταβάλουν κάθε προσπάθειαν διά τήν οἰκοδόμησιν ἑνός πολιτισμοῦ εἰρήνης καί ἀλληλεγγύης μεταξύ ἀνθρώπων καί λαῶν. Ἐνθυμούμεθα, ἐπίσης, ὅλους τούς λαούς, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονται ἀπό τά δεινά τοῦ πολέμου. 

ΣΧΟΛΙΟ: Σε αυτό το σημείο, σταματούν τις μπουρδολογίες τους, και καταλήγουν σε αυτό που ήθελαν να πούν εξ αρχής. Νομίζω δεν χρειάζονται επιπλέον σχόλια σε αυτό το ξεκάθαρο κείμενο.

Ἰδιαιτέρως προσευχόμεθα διά τήν εἰρήνην εἰς τήν Οὐκρανίαν, χώραν μέ ἀρχαίαν Χριστιανικήν παράδοσιν, καί ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρός ὅλα τά ἐμπλεκόμενα μέρη νά ἀκολουθήσουν τήν ὁδόν τοῦ διαλόγου καί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου πρός τόν σκοπόν τοῦ τερματισμοῦ τῶν συγκρούσεων, ὁ ὁποῖος θά ἐπιτρέψῃ εἰς ὅλους τούς Οὐκρανούς νά ζήσουν μέ ἁρμονίαν. Ἡ σκέψις μας στρέφεται πρός ὅλους τούς πιστούς τῶν Ἐκκλησιῶν μας ἀνά τόν κόσμον, τούς ὁποίους χαιρετοῦμεν παραθέτοντες αὐτούς εἰς τόν Σωτῆρα μας Χριστόν, ὥστε νά εἶναι ἀκάματοι μάρτυρες τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὑψώνομεν τήν διάπυρον προσευχήν μας πρός τόν Κύριον ὅπως χαρίσῃ τήν δωρεάν τῆς εἰρήνης ἐν ἀγάπῃ καί ἑνότητι εἰς ὅλην τήν ἀνθρωπίνην οἰκογένειαν.
«Αὐτός δέ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης δῴῃ ὑμῖν τήν εἰρήνην διά παντός ἐν παντί τρόπῳ. Ὁ Κύριος μετά πάντων ὑμῶν» (Β' Θεσσ. γ΄ ,16).

ΣΧΟΛΙΟ: Σαν να λένε: Σταμάτα Πούτιν τις μαγκιές, μην μας χαλάς τα σχέδια, και υποτάξου σε εμάς. Είσαι μόνος σου, και είμαστε εναντίον σου. Ομως λαμόγια, η Ρωσία δεν είναι ολομόναχή της, κρατάει,και θα κρατήσει γερά όσο μπορεί να αντέξει, επειδή ως Ορθόδοξο έθνος είναι ενα μέρος του σχεδίου του Θεού, του οποίου το ξανθό γένος έχει να φέρει εις πέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: