Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

Ο ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΣΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ - 19/7/2014

Ο ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΣΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ - 19/7/2014






Ολοκληρώθηκε, μετά από 2-3 περίπου χρόνια, το χτίσιμο του ναού του Σολομώντα στη Βραζιλία. Μάλιστα το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014, έπειτα από 40 μέρες νηστείας έγινε και ο καθαγιασμός του ναού. Τα επίσημα εγκαίνια του ναού θα γίνουν στις 31 Ιουλίου.
 
Γράφουν σχετικά στην επίσημη ιστοσελίδα τους «Universal Church of the Kingdom of God»:






The great inauguration of the Temple of Solomon


22nd  July  2014  

For the first time, Bishops and Pastors from Brazil and all over the world, along with the leader and founder of the Universal Church, Bishop Edir Macedo, were united in one faith in the larger Altar of God here on Earth: the Temple of Solomon, located at Avenida Celso Garcia, 605 in Brás, downtown of São Paulo City.
Still in the early hours of Saturday, July 19th, you could see around the temple the size of what would be that day. Caravans coming from different parts of Brazil, bringing Bishops, Pastors and their wives, arrived one by one.
The special meeting was divided into two: at 9am and 6pm, to accommodate everyone comfortably. The meetings were broadcast by Universal TV and the TV stations that Universal keeps daily schedules and the Aleluia Radio Network.
In the first prayer in the Temple of Solomon, Bishop Macedo, on his knees, asked God to consecrate each inch of the Temple and determined that everyone that will put the soles of their feet there will receive the anointing from the High, the anointing that makes the difference, to give authority and power, to heal the sick, to set free who is oppressing and to make their life different. "From here let the light of Your face goes to all over the world, wherever You have someone watching or participating to this programme. Let the same anointing of the Holy Spirit extends to the afflicted, wounded, weary and burdened with injustice. Everyone, without distinction, is touched,“ prayed Bishop.
He remembered the story of Abraham, who wanted a child and the Lord granted after almost 25 years, showing him a starry sky and telling him that this would be his offspring: countless and innumerable.
"One day, I also looked at the stars in order to have the same vision of Abraham. Today, my eyes can contemplate thousands and thousands of pastors, men and servants of God scattered throughout the world, winning souls, all because the Holy Spirit is our God, our guide, our Lord and, on the appropriate time began to bear children, becoming like Sara (wife of Abraham). We generated the first, and then the second and so on during these 50 years serving the Lord. Notice that when a person has a dream, a desire, no matter the circumstances, God, in His time and at the right time, will do immeasurably more than we ask or think.” said Bishop
See below some pictures of this great moment in Temple of Solomon.
 ΕΔΩ  Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Η μεγάλη εγκαίνια του Ναού του Σολομώντα 


22 Ιουλίου, 2014 

Για πρώτη φορά, Επίσκοποι και Ποιμένες από τη Βραζιλία και σε όλο τον κόσμο, μαζί με τον ηγέτη και ιδρυτή της Οικουμενικής Εκκλησίας, ο Επίσκοπος Edir Macedo, ενώθηκαν σε μια πίστη στην ευρύτερη Βωμός του Θεού εδώ στη Γη: ο ναός του Σολομώντος , που βρίσκεται στην Avenida Celso Garcia, 605 στην Brás, στο κέντρο της πόλης του São Paulo πόλη. 
Ακόμα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 19 Ιουλίου, θα μπορούσατε να δείτε γύρω από το ναό το μέγεθος του τι θα ήταν εκείνη την ημέρα. Τροχόσπιτα που προέρχονται από διαφορετικά μέρη της Βραζιλίας, φέρνοντας Επισκόπων, ποιμένες και οι σύζυγοί τους, έφτασε μία προς μία. 
Η ειδική συνάντηση χωρίστηκε σε δύο: στις 9 π.μ. και 6 μ.μ., για να φιλοξενήσει όλους άνετα. Οι συνεδριάσεις μεταδόθηκαν από Universal TV και τους τηλεοπτικούς σταθμούς που Οικουμενική κρατά καθημερινά δρομολόγια και το Aleluia Radio Network. 
Στην πρώτη προσευχή στο Ναό του Σολομώντα, ο Επίσκοπος Macedo, στα γόνατά του, ζήτησε από τον Θεό να καθαγιάσει κάθε ίντσα του ναού και προσδιορίστηκε ότι ο καθένας που θα βάλει τα πέλματα των ποδιών τους, θα υπάρχει λάβουν το χρίσμα από το υψηλό, το χρίσμα που κάνει τη διαφορά, να δώσει εξουσία και δύναμη, για να θεραπεύσει τον άρρωστο, να απελευθερώσει που καταπιέζει και να κάνουν τη ζωή τους διαφορετικά. "Από εδώ αφήστε το φως του προσώπου σας πηγαίνει σε όλο τον κόσμο, όπου κι αν έχει κάποιος βλέποντας ή η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Αφήστε το ίδιο χρίσμα του Αγίου Πνεύματος εκτείνεται στο προσβληθεί, τραυματίες, κουρασμένοι και φορτωμένοι με την αδικία. Καθένας, αδιακρίτως, αγγίζεται, "προσευχήθηκε Επίσκοπος. 
Θυμήθηκε την ιστορία του Αβραάμ, ο οποίος ήθελε ένα παιδί και τον Κύριο που χορηγούνται μετά από 25 σχεδόν χρόνια, δείχνοντάς του ένα έναστρο ουρανό και λέγοντάς του ότι αυτό θα ήταν απόγονος του: αμέτρητες και αμέτρητες. 
"Μια μέρα, επίσης, κοίταξε τα αστέρια, ώστε να έχουν το ίδιο όραμα του Αβραάμ. Σήμερα, τα μάτια μου να συλλογιστεί χιλιάδες και χιλιάδες των ποιμένων, οι άνδρες και οι υπηρέτες του Θεού διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο, κερδίζοντας ψυχές, όλες επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός μας, ο οδηγός μας, ο Κύριος μας και, την κατάλληλη στιγμή άρχισε να φέρουν τα παιδιά, να γίνουμε σαν Sara (σύζυγος του Αβραάμ). Δημιουργήσαμε την πρώτη, και στη συνέχεια το δεύτερο και ούτω καθεξής κατά τη διάρκεια αυτών των 50 χρόνων υπηρετούν τον Κύριο. Ανακοίνωση ότι όταν ένα άτομο έχει ένα όνειρο, μια επιθυμία, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, ο Θεός, κατά το χρόνο του και την κατάλληλη στιγμή, θα κάνει ασύγκριτα περισσότερο από ζητάμε ή νομίζετε. ", δήλωσε ο Επίσκοπος 
Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες από αυτή τη μεγάλη στιγμή στο Ναό του Σολομώντα.
Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες από αυτή τη μεγάλη στιγμή στο Ναό του Σολομώντα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  











 Πηγή:http://www.uckg.co.nz/latest-messages.aspx?id=265

Δεν υπάρχουν σχόλια: