Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ "Τα πιάτα σας γεμάτα, αλλά τα φαγητά δεν θα τρώγονται."


ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ "Τα πιάτα σας γεμάτα, αλλά τα φαγητά δεν θα τρώγονται."


"Τα πιάτα σας θα είναι γεμάτα, αλλά τα φαγητά δεν θα τρώγονται." μια προρρήση του Πατροκοσμά την οποία πολύ δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς ότι οδεύει προς πλήρη εκπληρωση, μιας που η μετατροπή του πλανήτη σε παραγωγό μεταλλαγμένων προχωράει με 
πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Μεταλλαγμένα ονομάζονται τα τρόφιμα των οποίων το DNA έχει αλλοιωθεί με την προσθήκη άλλων οργανισμών με σκοπό τη βελτίωση κάποιων χαρακτηριστικών τους, αλλά βιάζοντας στην ουσία την γενετική τους δομή. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι ντομάτες που δεν σαπίζουν, σπόροι καλαμποκιού με ενσωματωμένα εντομοκτόνα κ.ά.

Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα που παράγονται σε μεγαλύτερες ποσότητες και επομένως έχουν και την μεγαλύτερη ευθύνη της γενετικής μόλυνσης στη φύση είναι η σόγια, το καλαμπόκι και τα παράγωγά τους (ζωοτροφές, γλυκύσματα, συμπληρώματα διατροφής, παιδικές τροφές).

Μία από τις μεγαλύτερες πηγές μόλυνσης είναι οι ζωοτροφές και οι ιχθυοτροφές που παράγονται σε τεράστιες ποσότητες με επιβλαβή αποτελέσματα για τα ζώα και κατ’επέκταση για τη φύση αλλά και για τον άνθρωπο που στη συνέχεια τα καταναλώνει.

Μεταξύ άλλων, η αύξηση της παραγωγής των μεταλλαγμένων τροφίμων θα επιφέρει αλλοίωση της βιοποικιλότητας, αύξηση των φυτοφαρμάκων-ζιζανιοκτόνων και επομένως αύξηση της αντοχής των ζιζανίων και των εντόμων σε αυτά ,έξαρση των αλλεργιών και της ανθεκτικότητάς τους στα αντιβιοτικά καθώς και εμφάνιση νέων ,απειλή για την οικολογική ισορροπία και για τη διατροφική ασφάλεια των επόμενων γενεών.

Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν υπάρχουν εργαστήρια για την ανάλυση και τον έλεγχο των μεταλλαγμένων προιόντων και αντίθετα με την κείμενη νομοθεσία οι περισσότερες εταιρείες δεν αναγράφουν στη συσκευασία αν περιέχουν μεταλλαγμένα συστατικά.

Εν κατακλείδι από τα μεταλλαγμένα δεν μας προστατεύει κανείς εκτός ίσως εμείς οι ίδιοι τους εαυτούς μας: προτιμάτε τα βιολογικά προϊόντα, ενισχύστε τους ντόπιους μικροπαραγωγούς, αγοράζετε φρούτα και λαχανικά στην εποχή τους, ελέγχετε προσεκτικά τις ετικέτες προϊόντων που περιέχουν σόγια, καλαμπόκι και παράγωγά τους και αν δεν διευκρινίζεται το αν είναι μεταλλαγμένα καλύτερα να τα αποφεύγετε.

Διαβάζουμε στην Βικιπαιδεία "Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (αγγλικά: GM foods και GMO foods) ονομάζονται τα τρόφιμα που παράγονται από γενετικά τροποιημένους οργανισμούς. Οι τελευταίοι έχουν υποστεί συγκεκριμένες αλλαγές που εισήλθαν στο γενετικό τους υλικό μέσω μεθόδων της γενετικής μηχανικής. Αυτές είναι κατά πολύ πιο ακριβείς από τη μεταλλαξιογένεση όπου ένας οργανισμός εκτίθεται σε ραδιενέργεια ή χημικά ώστε να δημιουργηθεί μία μη συγκεκριμένη αλλά μόνιμη αλλαγή. Άλλες τεχνικές μέσω των οποίων οι άνθρωποι τροποποιούν οργανισμούς που παράγουν τρόφιμα είναι η εκλεκτική αναπαραγωγή, οι γενετικές βελτίωσεις στη γεωργία και την κτηνοτροφία, καθώς και η σωματοκλωνική παραλλαγή......."

Ακόμα στην Ευρώπη δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών όμως το 2004, επιτράπηκε για πρώτη φορά, μετά το 1999, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εισαγωγή του διαγονιδιακού καλαμποκιού στην Ε.Ε.Το ενδιαφέρον όμως έγκειται στο γεγονός ότι πολλά στελέχη της Επιτροπής στο παρελθόν δούλευαν σε εταιρίες τροφίμων.

Τι είναι η Α.Μ.Ρ.Α;


Σχετικά με την Α.Μ.Ρ.Α

Πριν λίγο καιρό είχα αναρτήσει ένα θέμα σχετικό με την Α.Μ.Ρ.Α.
Μετά από επικοινωνία μου με την ιδρύτρια της εταιρίας πληροφορήθηκα πως η οργάνωση δεν έχει σχέση με το Σατανισμό αλλά προωθούν τον Αρχαίο Ελληνισμό. Μάλιστα μου είπαν πως ένιωσαν προσβεβλημένοι επειδή έκανα κοινή αναφορά σε αυτούς και τον Σατανά. Πράγματι μου ομολόγησαν ότι δεν πιστεύουν στο Θεό μας αλλά δεν έχουν και καμία σχέση με τον Σατανά.
Θέλω να πιστεύω πως όντως δεν έχουν καμία σχέση με τον Σατανά και πως πράγματι προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο μέσω των προϊόντων τους παρότι οι απόψεις μας στα πιστεύω δεν συγκλίνουν καθόλου καθώς όπως η ίδια η ιδρύτρια με πληροφόρησε δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Ιησού Χριστού. Δεν πιστεύει πως υπήρξε.
Θα ήθελα να αποσύρω δημόσια τις κατηγορίες μου που τους συνδυάζουν με τη λατρεία του Διαβόλου και να λείξω τη διαμάχη μας.
Ο καθένας ας κρατήσει τα πιστεύω του και το πόρισμα του για όλο αυτό...

 "Πιστεύω εις ένα Θεόν,
Πατέρα,  παντοκράτορα,  ποιητήν ουρανού και γης,  ορατών τε πάντων και
αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν τον Θεού τον μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.
Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα,
ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ
των ουρανών
και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και
ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς,  ου της
βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το Άγιον,  το κύριον,  το ζωοποιόν,  το εκ του Πατρός
εκπορευόμενον,
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν
δια των προφητών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και άποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. "
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.